Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding (AB) betreft de begeleiding die wordt gegeven door een leerkracht van Taalcentrum Almere aan een leerling die is uitgestroomd naar een andere school.
Doel en inhoud van ambulante begeleiding (AB) door Taalcentrum Almere PO:
 
  • De leerling snel te laten integreren in het vervolgonderwijs (dat kan regulier- of speciaal onderwijs zijn) op onderwijsinhoudelijk niveau;
  • De sociaal emotionele overgang voor de leerling zo soepel mogelijk laten verlopen;
  • De leerkracht gelegenheid bieden relevante onderwijs inhoudelijke informatie in te winnen bij de ambulant begeleider;
  • De leerling bekend maken met de methodes en benodigde leerstrategieën die op de school worden gebruikt. De leerlingen helpen bij vragen die ontstaan met betrekking tot leerstof, werkwijze en het oplossen van problemen. Dit kan zijn op het gebied van taal, spelling of (begrijpend) lezen.

Primair onderwijs
Ambulante begeleiding vindt plaats gedurende een periode van ongeveer zeven weken (afhankelijk van de periode tussen twee vakanties) nadat een leerling is uitgestroomd bij het Taalcentrum Almere. De opzet gedurende die zeven weken is als volgt:

Week 1: contact met ontvangende school over leerling
Week 2: observatie van leerling en leerkracht in de klas
Week 3-6: individuele begeleiding
Week 7: evaluatie met leerkracht

Betrokkenheid van de leerkracht van de nieuwe school is heel belangrijk in het traject van ambulante begeleiding. Naast begeleiding van de leerling kan de ambulant begeleider de leerkracht ook ondersteunen met tips en tricks op het gebied van NT2 gebaseerd op de observatie in de klas. Op scholen met een NT-2 maatje kan het maatje een belangrijke rol spelen in de ambulante begeleiding.

Voortgezet onderwijs
Aan het begin van het schooljaar vindt er een gesprek plaats tussen de ambulant begeleider en de leerling om te horen hoe de overgang naar regulier VO verloopt. Indien gewenst kan dit traject worden uitgebreid.

De ambulant begeleiders beantwoorden daarnaast vragen van docenten op het gebied van NT2 en geven concrete tips en tricks.