Taalexpertisepool

Wat is de Taalexpertisepool?

Leraren van het Taalcentrum zijn gespecialiseerd in het onderwijs aan nieuwkomers waarbij Nederlands niet hun eerste taal (nt2= Nederlands als 2e taal) is. De behoefte aan nt2 onderwijs en speciale aandacht op dit gebied houdt niet op na 1 of 2 jaar onderwijs op het Taalcentrum.

De meeste leerlingen met een nt2 achtergrond hebben zo'n 5 tot 10 jaar nodig om in het Nederlands het niveau te halen van hun eerste taal, passend bij hun capaciteiten. Dit laatste vraagt daarom ook speciale deskundigheid en vaardigheden bij leraren in alle vakken en op alle niveaus in het regulier onderwijs om te voorkomen dat nt2 leerlingen onnodig achterop raken, afstromen of uitvallen.

Om in de benadering van deze problematiek een aanvang te maken is het idee ontstaan van de inrichting van een 'Taalexpertisepool'. Een Taalexpertisepool is een pool waarin formatie zit van leraren die expertise bezitten op het gebied van nt2 en/of op het gebied van taalachterstand.

Deze pool van leraren zal een pool moeten zijn van en voor de scholen in Almere. De bedoeling is dat de pool ingezet kan worden om taalaanpak ter bestrijding en voorkoming van achterstand te stimuleren. Het moet ingezet kunnen worden op het individuele niveau van een leerling, ter ondersteuning van een leraar, ter ondersteuning van taalissues in de bouwen of ter ondersteuning van taalbeleidsontwikkeling op schoolniveau. 

Ook moet de expertisepool ingezet kunnen worden ter ondersteuning van taalissues in de voorschoolse voorzieningen of ter ondersteuning van taalbeleidsontwikkeling op voorschoolse voorzieningenniveau.

Via onderstaande link leest u meer over dit initiatief:
Notitie Taalexpertisepool