Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs van het Taalcentrum is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die geen of onvoldoende Nederlands begrijpen en spreken.

Op het Taalcentrum wordt gewerkt in niveaugroepen. Dit betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden, maar met ongeveer gelijk niveau, bij elkaar in de groep zitten.

In het eerste jaar wordt veel aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Belangrijke onderdelen zijn: schrijven, spreken, luisteren, technisch lezen en begrijpend lezen. Ook zijn er andere vakken zoals rekenen, verzorging, sport, creatieve vorming en KLC (Kennis van Land en Cultuur).

In het tweede jaar worden meer vakken aangeboden om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het regulier voortgezet onderwijs.
Naast Nederlands bestaat, afhankelijk van de capaciteit van de leerling, het lesaanbod uit: Engels, Frans, rekenen en wiskunde, Kennis van Land en Cultuur, economie, verzorging, sport en creatieve vorming.
Bij het lesaanbod wordt dus gekeken naar het ontwikkelperspectief van de leerling. Wat heeft de leerling nodig om op het, voor hem/haar, juiste niveau in het regulier voorgezet onderwijs mee te kunnen doen na de periode op het Taalcentrum?

Nieuwe ouders

Het Taalcentrum helpt deze leerlingen de Nederlandse taal te verwerven tot een niveau dat nodig is om succes te kunnen hebben in het regulier onderwijs. Zodra leerlingen het gewenste niveau bereikt hebben gaan zij verder in het regulier onderwijs.