Voortgezet onderwijs

Inschrijven

Voortgezet onderwijs

Leerlingen kunnen het hele jaar telefonisch (036-7670520) aangemeld worden. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De leerling moet altijd zelf meekomen. Aansluitend op het intakegesprek wordt de leerling getoetst. Het toetsen moet meer duidelijkheid bieden over de groep waarin de leerling kan starten en wat het te verwachten onderwijsperspectief is.
 

Wat is nodig voor het inschrijven?

Bij inschrijving is nodig een paspoort of identiteitskaart van de leerling en van de ouders. Ook is een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (uitgebreid GBA) nodig.

De volgende gegevens zijn van belang:

  • de persoonlijke gegevens van de leerling;
  • de nationaliteit van de leerling en de ouders;
  • de datum van binnenkomst in Nederland;
  • het burger servicenummer, indien aanwezig;
  • naam van het gezondheidscentrum en huisarts;
  • rapporten of certificaten van vorige scholen.

Afhankelijk van de vooropleiding en de score van de toets wordt een leerling geplaatst op:

  • Beginnersniveau: voor alle leerlingen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen.
  • Tussenniveau: wanneer leerlingen al wat Nederlands beheersen.
  • Gevorderdenniveau: de leerling gaat het schakelprogramma volgen.

Mocht blijken dat een leerling de Nederlandse taal al genoeg beheerst, dan wordt een plek in het regulier voortgezet onderwijs gezocht.

Ontwikkelperspectief

Op het Taalcentrum Almere VO is voor iedere leerling in het kerndocument een ontwikkelperspectief vastgesteld.

Hierin staat wat het verwachte eindniveau zal zijn in het Taalcentrum en welk vervolgtraject daarbij passend is voor de leerling en welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen. In een overleg dat op overeenstemming gericht is, wordt met ouder(s)/verzorger(s) het ontwikkelperspectief besproken, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het onderwijsaanbod van Taalcentrum Almere VO wordt afgestemd op de mogelijke vervolgopleiding.